Privacy Policy (Dansk version kommer efter den engelske)

Who are we

Our website address is: https://www.ipwork.dk.

Comments

When visitors post comments on the site, we collect the data displayed in the comment form, as well as the visitor’s IP address and browser user agent string to help detect spam.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) can be provided to the Gravatar service to see if you use it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture will be visible to the public along with your comment.

Media

If you upload images to the site, you should refrain from uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Website visitors can download and extract all location data from images on the website.

Cookies

If you write a comment on our website, you can choose to save your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so you don’t have to fill in your information again when you post another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we create a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted when you close your browser.

When you log in, we will set up a number of cookies and save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen selection cookies last for one year. If you choose “Remember me”, your login will last for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will disappear.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be stored in your browser. This cookie does not contain any personal data and simply provides the post ID of the article you have just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may contain embedded content (eg videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly as if the visitor had visited the other website.

These sites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and are logged in to that site.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we store your data

If you write a comment, the comment and its metadata will be retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of having them in a moderation queue.

For users who register on our site (if any), we also store the personal information they provide for their user profile. All users can view, edit, or delete their personal information at any time (with the exception that they cannot change their username). Site administrators can also view and edit that information.

What rights do you have over your data

If you have an account on this site, or have posted comments, you can request an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also ask us to delete any personal data we have about you. This does not include any type of data that we are required to store for administrative, legal or security reasons.

Where your data is sent

Visitors’ comments may be checked by an automatic spam detection service.


 

Privatlivs politik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.ipwork.dk.

Comments

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Media

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med

Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, medtages din IP-adresse i e-mailen med nustillingen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor dine data sendes hen

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.